Меню

Последен брой

№18/2018

Тема на броя: Символите

ISSN


2603-5111 (Online)

Контакт

Е-mail: lyuboslovie@shu.bg

Насоки според критериите за индексирано издание

► Декларация за авторство [изтегляне]1. Статиите да имат резюмета и ключови думи на английски език.

2. Названието на статията се изписва освен на езика на статията (български, руски или немски) и на английски език. В отделен файл на български и на английски език се поместват пълните имена на автора, афилиацията, email адрес и кратко представяне на автора (100-120 думи, напр. университетско образование, докторска степен, хабилитация, специализации, изследователски интереси, основни публикации).

3. Статията се допуска до печат след рецензиране и редактиране, което ще бъде извършено от рецензентския апарат и редколегията на изданието.

4. Статии се приемат за печат на български, руски, английски и немски език.

5. Страниците на статията да не се номерират.

6. Заглавие, резюме и ключови думи:

Заглавието се центрира и се изписва с шрифт Constantia 11, ALL CAPS Bold.

След един празен ред се помества резюме /Abstract/ в обем от 6 до 10 реда, шрифт Constantia 10 и наклонен шрифт /Italic/. На следващия ред в Constantia 10 и наклонен шрифт /Italic/ се излагат ключовите думи /Key words/ - дескриптори според основните правила за текста с наклонен шрифт (до 5 на брой).

 

След един празен ред следва текстът на доклада на английски език, оформен по следния начин:

 

Page Setup:

Margins: Top – 2.2 см; Bottom – 2.2 см; Left – 2.2 см; Right – 2.2 см.

Paper Size: Envelop B5 Custom size: Width: 17.5 см;  Height: 25.0 см

Layout: Header: 1.4 см, Footer: 1.4 см

Format: Font - Constantia; Font Style - Regular; Size - 11

Paragraph: Line Spacing All: 1; Alignment: Justified;

Spacing: After - 6 pt.

8. Цитиране: Изданието следва стила за цитиране APA. Цитати, надвишаващи четири печатни реда, се изнасят на нов ред - Constantia 10, Regular, justified с отстъп отляво 0.5 см. Цитираните автори в текста се отбелязват по следния начин: (Spasov, 2002, pp. 120 - 122) (Dobreva, Savova, 2009, p. 13).

9. Бележки: Бележките трябва да са под линия, оформени по следният начин: Constantia 8, Regular, justified и се номерират с арабски цифри.

10. References (Библиография): Един празен ред след текста по азбучен ред се подрежда използваната литература шрифт Constantia 10, Regular, justified. Източниците на кирилица се транслитерират, както е показано в следващите примери:

 

Книги

Anderson, B. (1991). Imagined Communities. London, New York: Verso.

Savova, I. (2007). Text i vreme. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press. [Савова, И. Текст и време. Шумен: УИ “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2007.]

Dobreva, E., Savova, I. (2009). Tekst & diskurs. Terminologichen spravochnik. Faber: Veliko Turnovo. [Добрева, Е., Савова, И. Текст & дискурс. Терминологичен справочник. Фабер: Велико Търново, 2009.]

 

Списания

Fileva P. (2008). Kachestvo na upravlenieto na mediynite organizatsii. Medii i obshtestveni komunikatsii, 3. [Филева П. Качество на управлението на медийните организации. Медии и обществени комуникации, 3. http://www.media-journal.info]

Gudikunst, W. B., Yang, S., Nishida, Т. (1987). Cultural Differences in Self-Consciousness and Self-Monitoring. Communication Research. SAGE, 14 (1), 7-34.

Pileva, M. (2012). “Zemnite gradini na Bogoroditsa” – edna savremenna “Pesen na pesnite”. Literaturata, 12, 135. [Пилева, М. „Земните градини на Богородица" - една съвременна „Песен на песните". Литературата, 2012, 12, 135].

 

Сборници

Banton, M. P. (1996). The Actor’s Model of Ethnic Relations. In J. Hutchinson, A. D. Smith (Eds.) Ethnicity. Oxford, New York: Oxford University Press, 98-104.

Daynov Е. (2002). Kakvi gi vizhdame? Obrazite na maltsinstveni i spetsifichni obshtnosti v Bulgaria v ogledaloto na mediite. In L. Kolova, М. Pancheva (Eds.), Tehnite glasove. Prisastvieto na maltsinstveni i spetsifichni obshtnosti v bulgarskite medii (kraya na 20 – nachaloto na 21 vek). Sofia: Tsentar za sotsialni praktiki, 31-53. [Дайнов, Е. Какви ги виждаме? Образите на малцинствени и специфични общности в България в огледалото на медиите. В: Л. Колова, М. Панчева (ред.). Присъствието на малцинствени и специфични общности в българските медии (края на 20-ти началото на 21-ви век). София: Център за социални практики, 2002.]

Faryno, J. (2014a). Mechite natsionalni ikoni. Balgarskata mechka (transl. from polish R. Chavdarov i D. Chavdarova). In V. Panayotov, D. Chavdarova, S. Sivriev (Eds.). Via signorum 1. Collected papers in honour of prof. Dobrin Dobrev. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, 89-126.  [Фарино, Й. Мечите национални икони. Българска мечка (прев. от полски Р. Чавдаров и Д. Чавдарова). В: В. Панайотов, Д. Чавдарова, С. Сивриев (ред.). Via signorum 1. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Добрин Добрев. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2014, 89-126.]

 

Интернет източници

Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

7. Библиографията да бъде подредена по азбучен ред. Пред заглавия на кирилица се добавя транслитерация, като буквите се заменят по следния начин:

А = А, Б = В, В = V, Г = G, Д = D, Е = Е, Ж = ZH, 3 = Z, И = I, Й = Y, K = К, Л = L, М = М, Н = N, О = О, П = Р, Р = R, С = S, Т = Т, У = U, Ф = F, X = Н, Ц = ТS, Ч = СН, Ш = SН, Щ = SНТ, Ъ = А, Ь = Y, ЬО = YО, Ю = YU, Я = YА, Э = E. ы = Y,  ДЖ = DZH,
ДЗ = DZ

Предаване на някои имена по традиция

Собственото име България и имена, производни от него като Българска розаБългарски орел и др., се предават по традиция като Bulgaria, Bulgarska roza, Bulgarski orel.

Съчетание –ия

Буквеното съчетание -ия в края на думата се предава чрез латинското съчетание -ia. Същото съчетание, когато не е в краесловие, се предава чрез –iya.