Меню

Последен брой

№18/2018

Тема на броя: Символите

ISSN


2603-5111 (Online)

Контакт

Е-mail: lyuboslovie@shu.bg

№18/2018 СИМВОЛИТЕ

Любословие 18/2018

ЛЮБОСЛОВИЕ
БРОЙ 18
2018
Тема на броя: СИМВОЛИТЕ
Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"

СЪДЪРЖАНИЕ

Йежи Фарино | Слънчоглед – слънчогледови семки (превод от руски Дечка Чавдарова)
Hans Sauer | Kemble’s Beowulf and Heaney’s Beowulf

КЛАСИЧЕСКО НАСЛЕДСТВ0

Йожен Гобле д’Алвиела | Миграцията на символите (превод от англ. Светлана Неделчева)

СИМВОЛ И КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ

Деляна Димитрова | Несъзнаваното в психоаналитичните теории на Фройд и Юнг и в когнитивната наука: пресечни точки между символ и концептуална метафора
Антоанета Димитрова | Хвалбата между Осанна! и Разпни го!: измерения и символика в български, руски и немски паремии
Севгинар Динчерова | Измерения на символиката на вода в културата и фразеологията на българската, немската и турската езикова общност
Александр Бушев | Народная ментальность в двадцатом веке

СИМВОЛНИ ПОЛЕТА И ЛИТЕРАТУРЕН ТЕКСТ

Вежди Хасан | Персийски митологични образи в диванската поезия
Berrin Aksoy | Personification of the non-human as symbols of love in Attila Ilhan’s poetry
Belgin Elbir | “The drunkenness of things being various”: symbols in Louis Macneice’s poetry of the 1930s
Надежда Цочева | За душата крин (Н. Лилиев) и жената крин (Ем. Дворянова)
Николай Димитров | Архетипът Йов или за корените на меланхолията в „Планински вечери“ на Асен Разцветников

СИМВОЛ, ЗНАК, МЕДИАЛНОСТ

Владимир Василев | Знак и реклама в историческа перспектива
Дана Бартош, Мария Харламова | Роль социальных сетей в формировании речевой культуры общества

ЕЗИКОВИ ПРОСТРАНСТВА – ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ

Татяна Илиева | Лексико-синтактично терминообразуване в Йоан-Екзарховия превод на „De fide orthodoxa”
Deyana Peneva | A methodological approach in the comparative analysis of speech act patterns

ДОКУМЕНТ И ПАМЕТ

Николай Димков | За драмата „Ратай” на Рачо Стоянов и истината около нея

АКАДЕМИЧЕН ПРЕГЛЕД

Бисерка Стоименова | Разклоняващите се диалози на литературната тематология
Светлана Неделчева | Образът на мюсюлманите в медийния дискурс
Дечка Чавдарова | Литературоведът като homo ludens
Елена Стоянова | Уроки нравственности и добра

IN MEMORIAM

Радостина Стоянова | Нели Василева (1959 – 2018)

ЗА АВТОРИТЕ


ВИЖ ЦЕЛИЯ БРОЙ